Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật gần nhất 24/04/2023

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của Bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc chính sách này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý như được mô tả ở đây và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng thay đổi dịch vụ của mình, vì vậy các tùy chọn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể thay đổi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn không chia sẻ một số dữ liệu nhất định với chúng tôi, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc trả lời các yêu cầu của bạn.

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Các từ mà chữ cái đầu được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Với mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc một phần của Dịch vụ của chúng tôi.

 Công ty Liên kết có nghĩa là một thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lãi suất vốn chủ sở hữu hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu cử giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.

 Ứng dụng đề cập đến SEN, website và các chương trình phần mềm do Công ty cung cấp.

 Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty Cổ phần Sáng tạo SEN, 39/26 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 10000.

 Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

 Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng …

 Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.

 Dịch vụ đề cập đến Ứng dụng.

 Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty tuyển dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.

 Dữ liệu Sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời gian truy cập trang).

 Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ thư điện tử

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ, Tỉnh/ Thành phố

Hồ sơ năng lực và dữ liệu việc làm 

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: Địa chỉ IP), thời gian và ngày truy cập của Bạn, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin được thu thập trong khi sử dụng ứng dụng

Trong khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, để cung cấp các tính năng của Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, với sự cho phép trước của bạn:

 Thông tin liên quan đến vị trí của bạn

 Hình ảnh và các thông tin khác từ tệp, máy ảnh và thư viện ảnh của Thiết bị của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin có thể được tải lên máy chủ của Công ty và/hoặc máy chủ của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nó có thể được lưu trữ đơn giản trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể bật hoặc tắt quyền truy cập vào thông tin này bất cứ lúc nào, thông qua cài đặt Thiết bị của Bạn.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Khi được sử dụng trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thuật ngữ “thông tin cá nhân” có ý nghĩa được quy cho thuật ngữ đó trong các văn bản luật về “Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân”.

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, Tạo tài khoản của bạn, thực hiện và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ giữa bạn và người dùng trong SEN vì mục đích giao – nhận dịch vụ, tìm việc và tuyển dụng; bao gồm giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 Để quản lý Tài khoản của Bạn: để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Bạn cung cấp có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.

 Để thực hiện hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua hàng cho các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.

 Để liên hệ với Bạn: Để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động liên quan đến các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.

 Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những gì bạn đã mua hoặc hỏi trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

 Để quản lý các yêu cầu của bạn: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn cho chúng tôi.

 Đối với chuyển giao kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cấu trúc, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, cho dù là một mối quan tâm đang diễn ra hay là một phần của thủ tục phá sản, thanh lý hoặc tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân do Chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển nhượng.

 Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

 Với các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn.

 Đối với chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Chúng tôi cho một công ty khác.

 Với các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà Chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Chúng tôi.

 Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.

 Với những người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác trong các khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai bên ngoài.

  Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm ngoài thành phố, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của Bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật từ khu vực tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này theo sau là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn sang một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và các thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập về Bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng xóa một số thông tin nhất định về bạn từ bên trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn, nếu bạn có, và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty

Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ

Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho Chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi. Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không cần xác minh sự đồng ý của phụ huynh, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 Qua email: support@sen.com.vn

 Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi:http://sen.com.vn

 Theo số điện thoại: +84 916 44 99 33

 Qua thư: 39/26 Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 10000, Việt Nam


Privacy Policy

Last updated: April 24, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using any part of the Services you agree that you have read this policy, your personal data will be processed as described herein, and you agree to be bound by this Policy.

We also change our services from time to time, so your options for providing us with personal data may also change. You aren’t required to provide us with personal data. However, if you don’t share certain data with us, we may not be able to provide you with our services or respond to your requests.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Accountmeans a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Affiliatemeans an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Applicationrefers to SEN, the software program provided by the Company.
 • Company(referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Sen Innovations .,Jsc, 39/26 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi 10000.
 • Countryrefers to: Vietnam
 • Devicemeans any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Datais any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Servicerefers to the Application.
 • Service Providermeans any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Usage Datarefers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Youmeans the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Capacity Profile and employment data
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information Collected while Using the Application

While using Our Application, in order to provide features of Our Application, We may collect, with Your prior permission:

 • Information regarding your location
 • Pictures and other information from your Device’s camera and photo library

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company’s servers and/or a Service Provider’s server or it may be simply stored on Your device.

You can enable or disable access to this information at any time, through Your Device settings.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, Create your account, perform and manage our relationship with you, and facilitate the relationship between you and users in SEN for the purpose of delivering – receiving services, finding work and recruitment; including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account:to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract:the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You:To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide Youwith news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests:To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers:We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Delete Your Personal Data

You have the right to delete or request that We assist in deleting the Personal Data that We have collected about You.

Our Service may give You the ability to delete certain information about You from within the Service.

You may update, amend, or delete Your information at any time by signing in to Your Account, if you have one, and visiting the account settings section that allows you to manage Your personal information. You may also contact Us to request access to, correct, or delete any personal information that You have provided to Us.

Please note, however, that We may need to retain certain information when we have a legal obligation or lawful basis to do so.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email:support@sen.com.vn
 • By visiting this page on our website:https://sen.com.vn
 • By phone number: +84 9 16 44 99 33

Share on

Ứng dụng SEN

Bài viết

 Tuyển dụng
Tin tức chính sách
Tin tức sản phẩm
Tin tức công nghệ

Giới thiệu
Liên hệ

Hỏi đáp
FAQ
Hướng dẫn
Chat


Copyright © 2020 iSEN. All rights reserved.