Đăng ký tài khoản tổ chức trên ứng dụng SEN

Bạn là đại diện của Tổ chức,

Hãy hoàn thiện thông tin theo biểu mẫu dưới đây

Lĩnh vực hoạt động
Tên tổ chức, doanh nghiệp
Số điện thoại đăng ký tài khoản trong SEN
Địa chỉ email
Năm thành lập
Mã số doanh nghiệp(1)
Mã số DUNS (nếu có)
Số quyết định thành lập (2)
Giấy uỷ quyền (PDF, JPGE ) theo mẫu
Tải giấy uỷ quyền lên

Share on

Ứng dụng SEN

Bài viết

 Tuyển dụng
Tin tức chính sách
Tin tức sản phẩm
Tin tức công nghệ

Giới thiệu
Liên hệ

Hỏi đáp
FAQ
Hướng dẫn
Chat


Copyright © 2020 iSEN. All rights reserved.